چراغ تیبا (4)

درب تیبا (4)

درب صندوق عقب تیبا (1)

سپر تیبا (3)

شاسی و قطعات فلزی تیبا (9)

کاپوت تیبا (2)

گلگیر تیبا (2)