چراغ تیبا۲ (4)

درب تیبا۲ (4)

درب صندوق عقب تیبا۲ (1)

سپر تیبا۲ (1)

شاسی و قطعات فلزی تیبا۲ (10)

کاپوت تیبا۲ (2)

گلگیر تیبا۲ (2)