آموزش خودرو, اخبار خودرو, بلاگ

آموزش باز کردن قاب های داخل اتاق کوییک

آموزش باز کردن قاب های داخل اتاق کوییک

آموزش باز کردن قاب های داخل اتاق کوییک : در این آموزش قصد داریم به صورت تصویری باز کردن قاب های داخلی کوییک را آموزش دهیم بصورت مرحله به مرحله با تصویر به دقت آموزش را دنبال کنید امیدوارم مورد پسندتون واقع شود …

آموزش باز کردن قاب های داخل اتاق کوییک

آموزش باز کردن قاب های داخل اتاق کوییک

آموزش باز کردن قاب های داخل اتاق کوییک

اجزا و قطعات
1 -قاب ستون A
2 -قاب ستون B
3 -قاب ستون C( لچکی(
4 -طاقچه عقب
5 -رودری جلو
6 -رودری عقب
7 -بلندگوی پخش

پياده کردن قاب ستون A کوییک

1 -چهار عدد خار قاب ستون را باز نماييد.
2 -قاب ستون را پياده نماييد.
سوار کردن قاب ستون A
1 -قاب ستون A را توسط پین راهنما )P )در محل
خود قرار دهيد.
2 -با فشار بر روي خارها قاب را در محل خود محکم
نماييد.

پياده کردن قاب پاييني ستون B

1 -پيچ پاييني قالب کمربند ايمني را باز نماييد.
2 -دو عدد پیچ روی قاب را باز نمایید.
3 -خارهاي قاب ستون B را باز نماييد.
4 -قاب ستون B را پياده نماييد.

آموزش باز کردن قاب های داخل اتاق کوییک

آموزش باز کردن قاب های داخل اتاق کوییک

سوار کردن قاب پاييني ستون B کوییک

1 -قاب ستون B را در محل خود قرار دهيد.
2 -با فشار بر روي خارها، قاب را در محل خود محکم
کنيد.

سوار کردن قاب پاييني ستون B

سوار کردن قاب پاييني ستون B

الف- خارهای باالیی را در محل خود جا بزنید.)A)
ب- خارهای پایینی را در محل خود جا بزنید.)B)
3 -دو عدد پیچ روی قاب راببندید.
4 -پيچ پاييني قالب کمربند ايمني را ببنديد.

احتیاط:

پیچ پایینی قالب کمربند ایمنی باید مطابق با گشتاور
مشخص شده سفت شود )مهم(
گشتاور سفت کردن:
5/5-4 کیلوگرم متر یا )55-40 نیوتن متر(

آموزش باز کردن قاب های داخل اتاق کوییک : پياده کردن قاب بالايي ستون B

1 -پيچ پاييني قالب کمربند را باز نماييد )رجوع شود
به صفحه 73.)
2 -کاور قالب کمربند عقب را برداشته و سپس پیچ
باالیی قالب کمربند عقب را باز نمایید.
3 -دو عدد پیچ روی قاب را باز نمایید ) رجوع شود به
صفحه 60.)
4 -جهت پیاده نمودن قاب ستون به ترتیب ذیل عمل
نمایید:
5 -پيچ بااليي قالب کمربند ايمني را باز نماييد.
6 -دستگیره اهرم تنظیم ارتفاع کمربند را جدا نمایید.
7 -قاب بااليي ستون B را پياده نماييد.
الف- پیچ قاب را باز نمایید.
ب- خار قاب ستون را با ابزار مخصوص باز نماييد.

پياده کردن قاب بالايي ستون B

پياده کردن قاب بالايي ستون B

سوار کردن قاب بااليي ستون B

1 -قاب بااليي ستون B را در محل خود نصب نمایید.
الف- یک عدد خار باالیی را در محل خود با فشار محکم
نمایید.
ب- دستگیره اهرم تنظیم ارتفاع کمربند را نصب نمایید.
ج- یک عدد پیچ قاب را ببندید.
2 -قالب کمربند ايمني را نصب نماييد.
الف: پيچ قالب کمربند ايمني را ببنديد.
گشتاور مورد نياز:
متر کیلوگرم 3/9-8/0
) 80 -39 نيوتن متر(
ب: کمربند ايمني را ببنديد.
3 -قاب پاييني ستون B را در محل خود قرار دهيد.
4 -دو عدد پیچ روی قاب راببندید.
5 -پيچ پاييني قالب کمربند ايمني را ببنديد.
گشتاور مورد نيازک
متر کیلوگرم 4/0-5/5
) 55 -40 نيوتن متر(

آموزش باز کردن قاب های داخل اتاق کوییک : پیاده کردن قاب ستون C

– پشتي و کفی صندلي عقب را باز نماييد. )رجوع شود
1
به بخش صندلی در همین کتاب صفحه 73.)
– کاور قالب کمربند عقب را برداشته و سپس پیچ
2
باالیی قالب کمربند را باز نمایید.
– طاقچه عقب را باز نماييد )رجوع شود به بخش قاب
3
ها در همین کتاب صفحه 60.)
به ترتیب ذیل عمل
– جهت باز نمودن قاب ستون C
4
نمایید.
الف( چهار عدد خار قاب ستون را با ابزار مخصوص باز
نماييد.
( پیچ پایین قاب را باز نمایید.

پیاده کردن قاب ستون C 

پیاده کردن قاب ستون C

نصب کردن قاب ستون C

را در محل خود قرار داده و سپس به
1- قاب ستون C داخل فشار دهيد.
2- پیچ پایین قاب را ببندید.
3- طاقچه عقب را نصب نماييد.
4- پشتي و کفی صندلي عقب را نصب نماييد.
5- پیچ باالی کمربند عقب را ببندید.
6- کاور قالب کمربند عقب را نصب نمایید.

مطالب مرتبط :

 

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.