آموزش باز کردن سپر عقب کیا سراتو

در این آموزش قصد داریم آموزش باز و بست کردن سپر عقب کیا سراتو را به صورت توضیحی و تصویر توضیح دهیم امیدورایم تا پایان این آموزش با ما همراه باشید و این آموزش مورد پسندتون واقع شود …

آموزش تعمیرات سپر عقب کیا سراتو

بدنه / سراتو
سپر عقب
قطعات
1 -سپر عقب
2 -کالف سپر عقب
3 -پایه نصب سپر عقب

آموزش تعمیرات سپر عقب کیا سراتو

1 -سپر عقب
2 -کالف سپر عقب
3 -نیم تنه پایینی سپر
4 -سیم کشي
5 -ضربگیر
6 -چراغ نمره

 

عويض
)سدان- سواری(

توجه
• از دستکش استفاده کنید.
• هنگام اهرم کردن پیچ گشتي سرتخت، برای جلوگیری از
آسیب دیدن قطعات، سر آن را نوار پیچي کنید و همچنین دور
قطعات مجاور هم نوار بپیچید.
• دقت کنید که قاب و قطعات مجاور خراشیده یا خم نشود.
1 -قاب عرضي را بردارید.
2 -قاب کناري صندوق را بردارید.
3 -درپوش چراغ های)A )عقب را بردارید.

 

4 -اتصال برقی )B )را جدا کنید
5 -چراغ عقب )A )را درآورید

آموزش تعمیرات سپر عقب کیا سراتو

6 -پیچ نصب کناري را باز کنید.

 

بیشتر بخوانید : آموزش باز کردن چراغ جلو کوییک

 

7 -پیچ هاي اتصال را باز کنید.

8 -اتصال برقی )A )را جدا کنید.

آموزش باز کردن سپر کیا سراتو

9 -پیچ ها و بست هاي سپر عقب را شل کنید.
10 -سپر عقب )A )را خارج کنید.
11 -نصب برعکس بازکردن است.

 

توجه
• بست هاي آسیب دیده را تعویض کنید.

• از دستکش استفاده کنید.
• هنگام اهرم کردن پیچ گشتي سرتخت، برای جلوگیری از
آسیب دیدن قطعات، سر آن را نوار پیچي کنید و همچنین دور
قطعات مجاور هم نوار بپیچید.
• دقت کنید که قاب و قطعات مجاور خراشیده یا خم نشود
1 -بخش های زیر را بازکنید.
• مجموعه صندلی عقب
)به بخش بدنه – صندلی عقب رجوع کنید(
• نمدی کف صندوق
)به گروه بدنه – تودوزی داخل رجوع کنید(
• پادری عقب
)به گروه بدنه – تودوزی داخل رجوع کنید(
• روکش جاچرخی

آموزش سپر عقب کیا سراتو

 

به گروه بدنه – تودوزی داخل رجوع کنید
• روکش پایه طاقچه
به گروه بدنه – تودوزی داخل رجوع کنید
• قاب دبواره صندوق
به گروه بدنه – تودوزی داخل رجوع کنید
• قاب جانبی صندوق
به گروه بدنه – تودوزی داخل رجوع کنید
2 -پس از شل کردن پیچ¬های نصب چراغ عقبA را درآورید.
3 -پین قفلی را فشار دهید و اتصال )B )را جدا سازید

 

آموزش باز کردن سپر کیا

4 -پس از باز کردن پیچ ها و بست ها جانبی، پهلویی ها را در
آورید.

 

5 -پیچ های نصب را شل کنید.

آموزش باز کردن سپر عقب سراتو

6 -بعد از شل کردن پیچ ها و بست ها سپر عقب)A )را پیاده
کنید.

7 -پین قفلی را فشار دهید و اتصال اصلی سپر عقب را جدا
نمایید.
8 -نصب معکوس باز کردن است.
توجه
• از برقراری ارتباط درست اتصال برقی مطمئن شوید.
• همه بست های آسیب دیده را عوض کنید

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای
AvyadAK
مهر 6, 1400
برچسب ها :

این مقاله بدون برچسب است.